O nas

Więcej informacji o CTT

Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej zostało utworzone na podstawie uchwały nr 63 Senatu Akademickiego PP z dnia 28 października 2009 r.

Jesteśmy jednostką ogólnouczelnianą, powołaną do realizacji zadań na rzecz rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie efektywności współpracy środowisk nauki i biznesu.

Oferujemy usługi CIRiTT PP w zakresach:

Wdrażanie wyników badań

 1. obsługa procesu transferu technologii, w tym m.in. przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,
 2. pomoc doradcza we wdrażaniu technologii,
 3. wsparcie podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,
 4. monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej, 
 5. pomoc w procesie wdrażania wyników badań m.in. poszukiwanie partnerów gospodarczych, tworzenie struktur partnerskich,
 6. audyty technologiczne,
 7. analiza potrzeb przedsiębiorstw w zakresie nowych technologii i innowacji,
 8. szkolenia w sprawach związanych z komercjalizacją,
 9. opinie o innowacyjności i certyfikaty innowacyjności.

 

Patenty i własność intelektualna

 1. doradztwo i szkolenia w zakresie własności intelektualnej i zasad jej ochrony wraz z możliwościami finansowania,
 2. pomoc rzecznika i specjalisty ds. własności intelektualnej w poszukiwaniach stanu techniki (przegląd publikacji, patentów i innej ogólnodostępnej dokumentacji technicznej z zakresu proponowanego rozwiązania),
 3. usługi z zakresu informacji patentowej, które służą min. do śledzenia rozwoju techniki w obszarze własnej działalności i działalności konkurencji.

Informacja Patentowa PP gromadzi i udostępniania zbiory w zakresie informacji patentowej i ochrony własności intelektualnej, w szczególności dotyczące: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych.

Dział Informacji Patentowej Politechniki Poznańskiej
Ośrodek Informacji Patentowej, biuro: Dom Studencki nr 3, pokój nr 13
mgr inż. Agnieszka Netter - Kierownik Działu
e-mail: agnieszka.netter@put.poznan.pl
tel. 61 647 58 45

Rzecznik Patentowy Marcin Walkowiak
Konsultacje w biurze Działu Informacji Patentowej: poniedziałki w godz. 7:00-12:00 (po uprzednim umówieniu - tel. 61 647 58 45)
e-mail: info@patwalk.com 

Partnerzy